Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Šakių krašto bendruomenių centrų asociacija save apibūdina iškalbingu devizu: ,,Mes panašūs, mes skirtingi ir visi darbais turtingi“. Šio devizo įrašas sušvito ant ekrano pirmojoje skaidrėje, 2017-04-26 d. Girėnų bendruomenės centro menėje, kai čia susirinko visų Šakių krašto bendruomenių centrų atstovai į savo ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą. Susirinkimo tikslas – aptarti, kas buvo nuveikta per praėjusius penkerius metus ir kas bendruomenių laukia per būsimąjį penkmetį. Tuo labiau, kad tai bus 2018 – 2024 m. Strategijos įgyvendinimo metai, lemsiantys naujus pokyčius kiekvienoje bendruomenėje ir visame rajone, kuris, kaip ir kiekvienas rajonas, yra neatskiriamai susijęs su visos šalies gyvenimu.
Taigi minėtas devizas tinka visiems. Šakiečiai jį žino ir pripažįsta, kad ir panašumai, ir skirtybės yra varomoji veiklų jėga: vienu atveju ji per patirčių sklaidą moko, kitu atveju skatina ieškoti, atrasti, suprasti ir – kaip sporte – veržtis pirmyn. Štai maždaug tokia kryptimi minėtąją dieną buvo dirbama BC asociacijos forume, kuriame už turtingus ir turiningus darbus atsiskaitė ilgametė Šakių krašto BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė. Ataskaita buvo ypač išsami: joje apibendrinti visi reikšmingiausi asociacijos darbai, nuveikti per penkerius metus. Daugiausiai dėmesio pranešėja skyrė bendrystės stiprinimo klausimams, kylantiems bendruomenių centrų visuomenėje ir aptariamiems bei aprobuojamiems BCA tarybos posėdžiuose. Iš šių klausimų fornuojamos atskiros veiklos, o jų yra įvairovė plati. Pranešėja apibendrintai aptarė, kokios buvo pagrindinės BCA veiklų kryptys, ko jomis buvo siekiama ir kas pasiekta.

Svarbiausiais uždaviniais buvo įvardinti šie: gyventojų telkimas organizuotam savo interesų atstovavimui; pilietiškumo stiprinimas; saugios aplinkos sukūrimas; dvasinių vertybių puoselėjimas; verslumo skatinimas; švietėjiškų, kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas; bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis ir su kitomis visuomeninėmis organizacijomis; ryšių palaikymas su šalies ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis ir fondais. Ir dar kai kurios kitos veiklos. Visa tai buvo susieta su naujų BCA įstatų patvirtinimu 2012 m. ir naujos tarybos išrinkimu 5-erių metų kadencijai.
Šakių BCA daug dėmesio skiria savo veiklų analizei ir sklaidai per žiniasklaidos priemones : per internetinę svetainę www.sakiubca.lt, per rajoninę ir iš dalies respublikinę spaudą, ir tai aktyvina bendruomenę, ieškant minčių idėjų bankams. O tie bankai pildomi įvairiausiais būdais. Daug naudos įvairiapusiškai bendrystės plėtrai atneša teminės išvykos į Lietuvos bendruomenes ar svečių priėmimai pas save. Vis labiau plečiasi pasižvalgymai po giminingos kultūros užsienio vslstybes. Tarkim, Lietuvoj apsilankyta Molėtuose, Kazlų Rūdoj, Pasvalyje, Biržuose, Kalvarijoje, plačiai pasižvalgyta po savo rajono benduomenes. Priimti svečiai iš Pasvalio, Skuodo, Biržų, Lazdijų, Vilkaviškio, taip pat iš Lenkijos.
Buvo organizuojama daug bendrystę telkiančių ir stiprinančių masinių renginių: jiems priklauso respublikiniai Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžiai, sporto šventės, tame tarpe ir LKBS spartakiada Raseiniuose. Pravestos nuotaikingos bendruomenių dienos savame rajone - du kartus Panoviuose, po vieną kartą Sudarge ir Gelgaudiškyje. Be to sėkmingai dalyvauta respublikinėse KB mugėse su savo bendruomenių gaminiais ir prisistatymais, tame tarpe prestižiniuose LITEXPO rūmuose. O mūsų rajono Sudargo bendruomenė tapo ,,Lietuvos kaimo spindulys 2016“ dalyve.
02Nuolat palaikomi glaudūs ryšiai su Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru, todėl kaimo bendruomenės gali naudotis naujausiais mokslo pasiekimais ir per juos - ryšiais su pasaulio mokslu, su jo teorija ir praktika. Mūsų pasiekimais domėjosi Lietuvos Aleksandro Stulginskio universitete studijuojantys studentai iš Afrikos ir Indijos. Juos daug kas domino ir stebino. Tikėtina, kad jie turėjo progos susipažinti su mūsų gyvenimu iš arčiau, ne auditorijose, o vyksmo vietose. Bet ir mes patys skiriame daug dėmesio savo bendruomeniečių mokymuisi, gerųjų pavyzdžių ir patirčių sklaidai savo bendruomenėse. Todėl per atakaitinį laikotarpį buvo suorganizuotos 3 konferencijos ir 7 teminiai seminarai. Reiškia, kiekvieniems ataskaitinio laikotarpio metams tenka po 2 tokias priemones. Per mokymus daugiausiai domėtasi verslumo skatinimo problemomis ( ne pagauti žuvį, o įduoti meškerę jai pasigauti). Taip pat nagrinėti socialinių paslaugų teikimo klausimai ir kitos bendruomenių iniciatyvos.
Be to kaimo bendruomenės yra aktyvios rajoninių rudens švenčių dalyvės, lėšų pritraukimo per projektines veiklas iniciatorės ir vykdytojos, todėl konkrečių gerų darbų rajono gyventojų labui padaryta tikrai nemažai, žinoma, ne be rajono savivaldos ir kitų institucijų supratimo ir paramos. Tai ir vėl – būtinas bendrystės akcentas. Tiesa, pirmininkės pranešime nuskambėjo ir šiokio tokio kartėlio gaidelė, kad vis dėlto dar yra viena kita bendruomenė, linkusi gyventi nuošalėje nuo bendrų visos asociacijos judesių, į vietoves atnešančių gražių pokyčių. Prelegentė kvietė niekam neapsnūsti ir pateisinti gyventojų pasitikėjimą savo lyderių pasirinkimu.
Po pranešimo sekė trumpa diskusija. Jos metu buvo akcentuota šių ir ateinančių metų galima BC veiklų kryptis, pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šimtmetį neužmiršti, kad kaip įžangą į 2018 metus tinkamai įvertintume ir pažymėtume šiuos – Lietuvos piliakalnių metus, nes piliakalniai yra Lietuvos Valstybės kūrimosi pamatai ir tikrieji liudytojai. Todėl visuomenė buvo pakviesta aplankyti kiekvieną žinomą piliakalnį ir susikaupti , mąstant apie mūsų istoriją ir išlikimą pasaulyje.
Forumo svečių - vicemero Edgaro Pilypaičio ir Lukšių seniūno Vido Cikanos nuoširdūs pasisakymai ir tolimesnių gerų veiklų palinkėjimai taip pat skambėjo viltingai ir telkiančiai. Juk Bendruomenių centrų asociacija – tai intelektualus, organizuotas, išradingas savo vizijomis aktyviausių gyventojų junginys, veikiantis ne pavieniui, bet visu būriu. Daugiau laimi tos bendruomenės, kurios labiau sugeba sukurti kolektyvinį veiksmą. Už tai rašytinėmis padėkomis ir gėlėmis Bendruomenių centrų asociacijos vardu buvo išreikšta pagarba ir padėka bendruomenių aktyvistams: Daivai Naujokaitienei (Kriūkai), Linai Rimkūnaitei (Plokščiai), Editai Abrutienei (Ritiniai), Romui Miliui (Veršiai), Aldonai Plaušinienei (Lukšiai), Marijai ir Donatui Kumštaičiams (Gerdžiūnai), Romai Matusevičienei (Lepšiai), Aušrai Balsienei (Liepalotai), Antanui Sperauskui (Girėnai), Antanui Feliksui Martišiui (Voniškiai), Dalei Jakaitienei (Sudargas), koordinatoriui Rimantui Valiukui, tarybos nariams Onutei Rakauskienei, Aldonai Narkūnienei, Edvardui Belevičiui, Arvydui Babušiui, Saulenai Kučiauskienei, Zigmui Povilaičiui, Laiminai Auštrienei, Irenai Šakėnienei.

O po to pereita prie naujo BCA pirmininko ir tarybos rinkimų. Pirmininke dar vienai kadencijai pasiūlyta Grina Šnirpūnienė ir už ją vieningai buvo balsuota, nors ji buvo linkusi tokio pasiūlymo išvengti. Tačiau kiti pasiūlytieji savo kandidatūras atsiėmė, o susirinkimas G. Šnirpūnienę veikė kieto įtikinimo būdu, kol ji pasidavė. Matyt, susirinkimo delegatams buvo svarbus darnus BCA darbas, vidinė santarvė, platus veiklų diapazonas. Jau išrinktos tarybos pirmininkės pasiūlymu, buvo numatyta tarybą atnaujinti, siekiant platesnės lyderių ugdymo plėtros. Visi renkantieji turėjo po 6 balsus. Kandidatų į tarybą buvo pasiūlyta daugiau, todėl susidarė ir sveika konkurencija. Suskaičiavus balsus, tarybos nariais tapo šie asmenys: Edvardas Belevičius (Kudirkos Naumiesčio miesto ir seniūnijos BC ,,Santaka“), Renata Baltrušaitienė (Slavikų seniūnijos BC), Elvyra Janavičienė (BC ,,Tėviškė“), Dalija Černeckienė (Briedžių BC), Jolanta Puidokienė (Gerdžiūnų BC), Irena Sakalauskienė ( Girėnų BC). Bendruomenių asociacijos administratoriaus postas pasiūlytas Žemės ūkio rūmų atstovui savivaldai Rimantui Valiukui. Jo kandidatūra patvirtinta.
Taip pat buvo apdovanoti bendruomeninių veiklų veteranai savo bendruomenėms vadovavę ir iki šiol vadovaujantys 14 metų – tai Alberta Natalija Dragūnaitienė (Sudargas), Vytautas Legota (Degutinė).
Graži, emocionaliai šilta buvo Šakių bendruomenių centrų asociacijos bendrystės šventė – ataskaitinis susirinkimas. Baigėsi ji kavos-arbatos puodeliu ir kvapniais saldumynais, bei nuotaikingai skambiu Girėnų kapelos, vadovaujamos Mindaugo Lenkčio, pasirodymu. Forumo visuomenė į namus skirstėsi išsamiai apibendrinusi savo penkerių metų darbus ir nužymėjusi veiklos kelių trasas į ateitį.

Alberta Natalija Dragūnaitienė, Sudargo BC

Joomla templates by a4joomla