Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

PATVIRTINTA
Šakių BCA tarybos posėdžio
2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr.4


ŠAKIŲ BCA GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių BCA garbės nario vardo suteikimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Šakių BCA garbės nario vardo suteikimo sąlygas ir tvarką, garbės nario vardo praradimo pagrindus.

II. GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS

2. Garbės nario vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio valstybės piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas garsinant Šakių BCA vardą bei išskirtinį indėlį į Šakių BCA, už inovatyvumo skatinimą, už partnerystės bei inovatyvaus verslumo plėtojimą, taip pat už aktyvią visuomeninę veiklą bei kitas sritis.
3. Garbės nario vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Suteikiant garbės nario vardą mirusiam asmeniui, Garbės nario ženklas ir liudijimas įteikiami mirusiojo šeimai arba artimiesiems.

III. GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA

4. Siūlyti suteikti garbės nario vardą gali šie subjekai: Šakių BCA pirmininkas, valdybos nariai, Šakių rajono savivaldybės bendruomenių centrai, Šakių krašto VVG.

5. Šakių BCA garbės nario vardo suteikimo komisija yra Šakių BCA valdyba, jai vadovauja Šakių BCA pirmininkas.
6. Siūlymas asmeniui suteikti garbės nario vardą pateikiamas raštu Šakių BCA valdybai.
6.1. Kartu su siūlymu suteikti garbės nario vardą turi būti pateikta informacija apie siūlomą kandidatą: darbų ir nuopelnų Šakių BCA aprašymas.
6.2. Asmens rašytinis sutikimas, kad jis sutinka būti siūlomas garbės nario vardui suteikti. Sutikimas nereikalingas, jei kandidatas miręs.
7. Teisti asmenys, išskyrus politinius kalinius ir tremtinius, negali būti siūlomi kaip kandidatai garbės nario vardui suteikti.
8. Garbės nario vardas asmeniui suteikiamas valdybos sprendimu.
9. Asmeniui, kuriam suteikiamas garbės nario vardas, yra įteikiamas Garbės nario ženklas ir liudijimas šventės ar kito iškilmingo renginio metu.
10. Apie priimtą sprendimą informuojama vietinėje žiniasklaidoje ir Šakių BCA interneto svetainėje.
11. Šakių BCA garbės nario vardas tam pačiam asmeniui suteikiamas tik vieną kartą.

IV. GARBĖS NARIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI

12. Jeigu asmuo, kuriam suteiktas garbės nario vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina šį vardą arba nuteisiamas, valdybos sprendimu jis gali netekti garbės nario vardo.
13. Apie garbės nario vardo netekimą informuojama visuomenė vietinėje žiniasklaidoje ir Šakių BCA interneto svetainėje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Šakių BCA rūpinasi Garbės nario ženklo pagaminimu ir liudijimo išrašymu, informuoja visuomenę apie garbės nario vardo suteikimą ir netekimą.
15. Šakių BCA garbės nario vardo suteikimo nuostatai skelbiami Šakių BCA interneto svetainėje.

Sveikinimas bendruomeniečiams2

Mes, Šakių bendruomenių centrų asociacijos taryba, visos asociacijos kolektyvo vardu nuoširdžiai sveikiname savo globėją Šakių policijos komisariato bendruomenės pareigūnę Aušrą Mockevičiūtę šlovingo apdovanojimo ‒ Profesijos Riterio nominacijos suteikimo proga. Nominacijos teikėjas ‒ Lietuvos pramonininkų konfederacija. Savo mintimis prie apdovanojimo idėjos jungiamės ir mes, Šakių krašto bendruomeniečiai. Linkime Jums, gerbiama Aušra, ir toliau gerų darbų ženklais puošti garbingą savo gyvenimo kelią.

BCA taryba

Vasario 16 FB

V.Kudirkos pamninklas

Šviesa, tiesa ir meilė

Trys priesakai vedė į tikslą,
Pažadino dvasią ir viltį.
Trys priesakai laisvę grąžino
Ir leido į šviesą pakilti.

Klampioj tamsoje nepaklydę
Jie šviesą ir tiesą gint kvietė,
Todėl, kad tik meilė Tėvynei
Kelius tuos į laisvę mums tiesė.

Jei būsim tiesos nepamynę,
Įstatymais turtinsim kraštą,
Išliks mūs brangioji Tėvynė,
Lietuviškas žodis ir raštas.

Birutė Danielienė
2018-02-15

Joomla templates by a4joomla